Top
ชุนชมบ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

The Nature With The Southern Touch

    ชุมชนบ้านลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เป็นชุมชนวิถีเกษตรริมป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัด ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ สายน้ำ มีคลองหลายสายด้วยกัน ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยบ้านลำขนุนเดิมเป็นชุมชนหนึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านลำพิกุล ต่อมามีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปกครอง จึงมีการแยกออกมาเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2527 สำหรับชื่อลำขนุน มาจากพื้นที่ในชุมชนมีต้นขนุนปานต้นใหญ่อยู่ริมลำคลอง ชาวบ้านจึงเรียกคลองลำขนุน และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน บ้านลำขนุนมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศ ทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม าปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูผาหมอก มีกิจกรรมพายเรือคายัค สามารถล่องไปตามคลองลำพิกุลซึ่งเป็นลำคลองสายหลัก มาบรรจบกับคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่ คลองลำปินะ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะสามารถสัมผัสสายน้ำใส ธรรมชาติสวนยางพารา สลับสวนผลไม้ตลอดสองข้างคลอง นอกจากนี้ที่ชุมชนบ้านลำขนุน ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อย่าง มโนราห์ และหนังตะลุง มีกิจกรรมเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ การแกะสลักหนังตะลุง ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำหนังตะลุงได้อีกด้วย

ที่อยู่

ชุนชมบ้านลำขนุน
นายหนูอิ่ม ปานนิล โทร. 085-478- 1044
นายประสิทธิ กิจสุวรรณ โทร. 089-296- 9753
Facebook Fanpage : -

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

09.00 น.
เดินทางถึงชุมชน ชาวบ้านให้การต้อนรับ
09.30 น.
เรียนรู้เรื่องของพลังงานด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้าจากพลังน้ำ ฯลฯ
10.00 น.
นำท่านชมสวนเกษตรผสมผสานที่ปรับให้เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน มีการปลูกทั้งพืชผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ที่มีความลงตัว และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
นำชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแกะสลักหนังตะลุง นำท่านเดินชมวิถีชีวิตเกษตรกร
14.00 น.
นำท่านสู่น้ำตกสายรุ้ง หรือล่องเรือชมธรรมชาติ กิจกรรมเลือกได้ตามอัธยาศัย พร้อมจับจ่ายสินค้าชุมชนเป็นของฝาก ก่อนเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5 6-10
ราคาบาท/คน 1750 1420 1100 920 850

2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

09.00 น.
เดินทางถึงชุมชน ชาวบ้านให้การต้อนรับ
09.30 น.
เรียนรู้เรื่องของพลังงานด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้าจากพลังน้ำ ฯลฯ
10.30 น.
นำชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแกะสลักหนังตะลุง นำท่านเดินชมวิถีชีวิตเกษตร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น
สนุกสนานไปกับการพายเรือคายัค ชมธรรมชาติทั้งสองฝั่งคลองลำขนุน
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.30 น.
ต้อนรับทุกท่านด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น กับความร่มรื่นของสวนเกษตรผสมผสาน รับประทานอาหารเช้า ณ โฮมสเตย์ กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต
09.00 น.
นำท่านชมสวนเกษตรผสมผสานที่ปรับให้เหมาะกับชุมชน โดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน มีการผสมผสานทั้งพืชผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ที่มีความลงตัว และสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้
11.00 น.
นำท่านสู่น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
จับจ่ายสินค้าชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5 6-10
ราคาบาท/คน 2070 1590 1300 1200 1125

สินค้า

หนังตะลุงแกะสลัก

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ