Top
ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

Theme : Living Forest

    ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันเพื่อนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาต่อยอด และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่และนอกชุมชนได้เห็นความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นประโยชน์ของป่า ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นป่าที่เสื่อมโทรม ถูกทำลาย ชาวบ้านได้ร่วมใจกันที่จะฟื้นฟูป่าขึ้นมาใหม่ จนปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ชีวิตของชาวชุมชน จนกลายเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าที่เปิดโอกาสให้คนภายนอกไ ด้เข้ามาศึกษาดูงาน ปัจจุบันป่าชุมชนมีเถาวัลย์อยู่มากมาย ชาวบ้านจึงใช้ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์ เช่น การนำเถาวัลย์มาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน และกำไล เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถร่วมกิจกรรมการปลูกป่ากับชุมชน หรือการชมวิธีการแปรรูปผลตาล ที่ชาวบ้านจะมีการใช้ประโยชน์ของต้นตาลได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเป็นอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น ใช้เปลือกลูกตาลเป็นอาหารเลี้ยงวัว การทำถ่านจากหัวตาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจักสานเปลไม้ไผ่ การทำผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ที่อยู่

ติดต่อ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองโรง
1. คุณสมพร ปานโต โทร. 081-943 - 2618
2. คุณผ่องศรี สารีวงษ์ โทร. 091-279 - 7800
3. คุณนิราศ สุกใส โทร. 089-087 - 9204
Facebook Fanpage : -

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

08.30 น.
เดินทางถึงชุมชน เจ้าหน้าที่ชุมชนให้การต้อนรับ พร้อมฟังความเป็นมาของป่าชุมชน
09.30 น.
ขึ้นรถอีแต๋น หรือปั่นจักรยาน ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน และเดินเที่ยวป่าชุมชน ป่าที่ให้ชีวิตที่ชาวชุมชนได้พึ่งพาอาศัย ร่วมทำแหวนจากต้นเถาวัลย์ทองเป็นของที่ระลึก
11.00 น.
เที่ยวชมป่า สวนสมุนไพร และชิมอาหาร และเครื่องดื่มที่ได้จากป่าชุมชน (ตามฤดูกาล)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ชมการแปรรูปผลตาล โดยใช้ทุกส่วนของลูกตาลไปใช้ประโยชน์ ร่วมกิจกรรมทำขนม จาวตาลเชื่อม หรือลูกตาลลอยแก้ว (ตามฤดูกาล)
15.00 น.
ชมการทำข้าวเกรียบสีรุ้ง และร่วมทำข้าวเกรียบกับคนในชุมชน
16.00 น.
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ และเก็บผักในไร่นาสวนผสม
17.00 น.
จบกิจกรรม

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4-5 6-10
ราคาบาท/คน 1,400 1,100 850 600

สินค้า

จักสานเปลไม้ไผ่

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาล

ทอผ้าข้าวม้า

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ