Top

ABOUT US

โครงการสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม กิจกรรม สินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Village Tourism 4.0 ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0 เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญ และยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (แอ่งท่องเที่ยว) 10 แห่ง ประกอบด้วย
   - ชุมชนดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
   - ชุมชนตำบลบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
   - ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
   - ชุมชนบ้านลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
   - วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์ เขาบายศรี ตำบล เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
   - ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
   - กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
   - ชุมชนตำบลสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
   - ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

   โดยเน้นการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาที่ใช้นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ สร้างการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง เป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน เป็นการช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   Village Tourism 4.0 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ คือ
   1. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับวิถีดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
   2. บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเส้นทางและกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
   3. กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น
   4. เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
   5. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน